Aktualizace POHODA 2010 rel. 9405

25. bezen 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2010 rel. 9405.

Pokud máte zájem o účetní program Pohoda 2010, můžete jej výhodně zakoupit v obchodě BlahaSoft nebo v obchodě Účetní programy.eu. Můžete také navštívit specializovaný web o Pohodě.

  • Na tiskopisu Přiznání k dani z přidané hodnoty v oddílu B se vypisuje Jméno a Příjmení ve správném pořadí.
  • Datová uzávěrka se provede i v případě, že účetní jednotka obsahuje adresu rozšířenou o pole ExtID.
  • Ve variantě POHODA Mini se již při provedení správy databáze neduplikují číselné řady pro agendu Nabídky a Kasa Online.
  • - V agendě Adresář je možné opět ověřovat platnost DIČ prostřednictvím povelu Záznam/Ověření DIČ.

Propojení programu POHODA s datovými schránkami

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra České republiky, které pro ně zřídilo oficiální internetové stránky www.datoveschranky.info. Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta, s. p., která je držitelem poštovní licence. Jedná se o elektronické úložiště určené k doručování elektronických dokumentů od orgánů veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Před používáním datové schránky je nutné stáhnout certifikát autority pro ověřování přístupu k datové schránce.

Základní nastavení
V agendě Přístupová práva nejdříve povolíte odpovídajícím uživatelům přístup k datovým schránkám zatržením volby Datové schránky v sekci Nastavení/Datová komunikace.

Vlastní propojení na datovou schránku provede každý uživatel zvlášť ve svém uživatelském nastavení v sekci Datová komunikace a to zatržením volby Používat datovou schránku. Poté vyplníte pole Přihlašovací jméno a Heslo. Prostřednictvím tlačítka Test připojení se program POHODA spojí se serverem datových schránek a ověří správnost zadaných údajů. Pokud se naváže spojení s datovou schránkou, program automaticky doplní ID schránky. Nastavit si také můžete časový interval, ve kterém bude program POHODA automaticky kontrolovat, zda máte ve schránce novou zprávu.

Po aktivaci této služby se ve stavovém řádku zobrazí ikona datové schránky. V případě nepřečtené zprávy se vedle ní zobrazí ikona obálky. Pokud najedete kurzorem myši na ikonu obálky, objeví se informace o počtu nepřečtených zpráv. Pokud najedete myší na ikonu datové schránky, zobrazí se informace o celkovém počtu přijatých a odeslaných zpráv. Při kliknutí na tuto ikonu budete přesměrováni na internetové schránky pro přihlášení do své datové schránky.

Účetnictví

- Při elektronickém odesílání souhrnného hlášení, do kterého vstupují i dobropisy, se již správně vytvoří XML včetně dobropisů i v řadě POHODA SQL a POHODA E1. Pokud do souhrnného hlášení za měsíc leden měly dobropisy vstoupit a nebyla provedena dodatečná ruční úprava v aplikaci EPO, vytvořte, prosím, v aplikaci EPO následné souhrnné hlášení.
- Byly přidány nové tiskopisy Rozvaha a Výsledovka pro příspěvkové organizace. V tiskové sestavě Rozvaha – příspěvkové organizace se uvádějí ve sloupci týkajícím se minulého účetního období informace o stavu k 1. lednu 2010. V tiskové sestavě Výkaz zisku a ztráty – příspěvkové organizace se ve sloupcích týkajících se minulého účetního období žádné informace neuvádějí.
- Do tiskových sestav Rozvah a Výkazů zisku a ztrát vstupuje i vedlejší činnost, pokud je zadána v agendě Nastavení/Globální nastavení/Daně 2 v poli Hl. činnost (přes Shift+Enter).
- Nyní je možné editovat záznamy agendy Členění DPH a přenášet je do agendy Uživatelské nastavení i ve variantě POHODA Jazz.
- Opraveno zobrazování částek v daňové kalkulačce (F11).
- Pro rok 2010 bylo upraveno elektronické odesílání Přiznání k dani z přidané hodnoty a Souhrnného hlášení.
- Při vyměření DPH prostřednictvím povelu Záznam/Vyměřit DPH se datum zdanitelného plnění a datum odpočtu nastaví dle data odpočtu uvedeném na přijaté faktuře nebo ostatním závazku. 
- Byla aktualizována tisková sestava Souhrnné hlášení. Jedná se pouze o kontrolní opis, který není možné použít pro podání na finanční úřad. Souhrnné hlášení je možné od roku 2010 odesílat pouze elektronicky.
- Bylo aktualizováno elektronické podání přiznání k dani z přidané hodnoty na PVS a EPO pro rok 2010.

Fakturace

- Do seznamu tiskových sestav agendy Vydané faktury byla přidána nová sestava Faktura (sazby roku 2009). Tuto sestavu použijte pouze v případě, že provádíte vyúčtování zálohových faktur, na které byl vystaven daňový doklad v roce 2009, nebo dobropisujete doklad z roku 2009.
- Je-li u položek vydané faktury uvedena částka včetně DPH, použije se po vložení odpočtu zálohy výpočet podle §37 odst. 3 zákona o DPH. Pro tento výpočet je nutné zatrhnout v agendě Nastavení/Globální nastavení /Pohledávky volbu Odpočet záloh podle §37 .
- Po zatržení volby SEPA EuroPlatba se automaticky doplní k položkám zahraničního příkazu k úhradě poplatek SEPA SLV.

Personalistika a mzdy

- Byla upravena tisková sestava Mzdový list. V oddílu Časové údaje byly přidány řádky Mateřská dovolená (PPM) a Mateřská dovolená (RP). Pro mzdy vystavené v roce 2010 se na této sestavě nezobrazují na 2. straně řádky Nemocenská, Ošetřování, Mateřská dovolená, Vyrovnávací příspěvek a Dávky celkem a na 4. straně řádek Dávky celkem.
- Na tiskové sestavě Evidenční list důchodového pojištění se již správně zobrazuje kód a variabilní symbol OSSZ. 
- Na ELDP se křížkují měsíce mateřské dovolené po porodu dítě dle pokynů k vyplnění tohoto tiskopisu.
- Na tiskové sestavě Přehled mezd se již nezobrazuje položka Slevy na pojistném – týká se zobrazení přehledu pro mzdy vytvořené v roce 2010.
- Byly aktualizovány tiskopisy Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, Potvrzení o zdanitelných příjmech a Přehled o výši pojistného.
- Pro rok 2010 bylo upraveno elektronické odesílání tiskopisu Přehled o výši pojistného na Portál veřejné správy.
- Do tiskové sestavy Potvrzení o zaměstnání nyní vstupují i způsoby ukončení pracovního poměru §52 výpověď ze strany organizace, písm. g a § 55 okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele, pro hrubé porušení kázně.

Sklady

- Nyní se automaticky smazáním položky přepočítá celková cena prodejky.
- Po uložení ručně vytvořeného dobropisu k vydané faktuře obsahující zásoby s evidenčním číslem, dojde k naskladnění množství zásoby uvedeného v dobropisu.
- Upraveno vyplňování textů položek objednávek vytvořených prostřednictvím povelu Záznam/Automaticky objednat v agendě Zásoby.
- Při přenosu zásoby s evidenčním číslem z nabídky nebo přijaté objednávky do vydané faktury se v poli Přeneseno zobrazuje správné množství.
- Bylo upraveno sestavování inventury evidenčních čísel.
- Inventuru evidenčních čísel může sestavit i uživatel, který má nastaveno přístupové právo do agendy Inventura.
- Do tiskových sestav Výdejka ze skladu a Výdejka ze skladu v cizí měně vstupují textové položky i v případě, že není v přístupových právech zatržena volba Nákupní cena.

XML

- Nyní se správně provádí export zásob filtrovaných dle pole Internet a uživatelsky definovaného filtru.
- Pokud je v agendě Globální nastavení/Adresář zatržena volba Číslování zákazníků, můžete nově provést XML aktualizaci záznamu i podle tohoto čísla. 
- Pokud není při importu adresy do agendy Adresář v XML souboru uvedena forma úhrady, nebude ani k adrese žádná forma úhrady přiřazena. 

Ostatní

- Byla přidána kontrola certifikátu autority od Postsignum pro přístup do datové schránky.
- V agendě Adresář je již možné prostřednictvím volby Záznam/Komunikace/Vyhledat na internetu vyhledávat místa dle zadané ulice nebo obce.
- V podvojném účetnictví se do agendy Banka načítají prostřednictvím homebankingu storno poplatky se záporným znaménkem.
- Ve variantách programu POHODA Mini, Lite a Profi a POHODA SQL Profi již nedojde k ukončení aplikace po otevření sekce Doklady v agendě Globální nastavení.
- Opravena komunikace se službou Monitoring licencí.
- Pokud je dokument při exportu do formátu ISDOC úspěšně podepsán platným certifikátem, je podpis následně při kontrole validní.

Monitoring licencí

- Pokud používáte monitorování využívaných licencí, zobrazí se při otevření programu upozornění „Monitoring licencí se nezdařil. Chyba při ověřování úložiště.“. V tomto případě musíte odstranit všechny soubory uložené v datové složce programu POHODA/TsReporting.
- Pokud používáte Monitoring licencí s proxy serverem, je nutné aktualizovat proxy server. Aktualizovanou verzi je možné stáhnout ze svého profilu v Zákaznickém centru v sekci Aktualizace.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý