Aktualizace POHODA 2012 rel. 9903

14. listopad 2011
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2012 rel. 9903.

Aktualizace přináší následující změny:

Účetnictví a fakturace

 • Při použití funkce pro vzájemné zápočty se již správně vyplňují předkontace na položkách interního dokladu dle použitého syntetického, resp. analytického účtu z likvidovaného dokladu.
 • Při přenosu dokladu v textovém režimu s výběrem položek do agendy Výdejky se na zdrojovém dokladu správně aktualizuje pole Přeneseno i v případě, že na skladě není požadované množství a je proveden pouze částečný přenos.
 • Před sestavením tiskové sestavy Přehled o majetku a závazcích se můžete rozhodnout, zda do sekce Pohledávky budou vstupovat i penalizační faktury z agendy Ostatní pohledávky. U firem, které vedou daňovou evidenci, stačí v dialogovém okně Tisk zatrhnout volbu Včetně penále.

Sklady

 • V agendě Evidenční čísla se na záložce Pohyby zobrazují informace o vyplněné záruce v agendě Výdejky nebo Vydané faktury.
 • V agendách Příjemky, Výdejky a Prodejky není možné smazat stornovaný doklad v případě, že k němu existuje doklad stornovací.
 • Pokud je skladová zásoba vložena do agendy Reklamace a v jejím názvu je použit apostrof ('), nezobrazí se již chybové hlášení při zvolení povelu Záznam/Hromadné odeslání.
 • Při datové uzávěrce v režimu pobočkového zpracování dat se k vytvářeným příjemkám s počátečními stavy zásoby přiřadí správná číselná řada, tj. dle vlastníka skladů.

Personalistika a mzdy

 • Pokud je v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec uvedena adresa trvalého bydliště v zahraničí a kontaktní adresa v ČR, pak na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání v části 3. Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce správně vstupují všechny údaje. Podmínkou je, aby na záložce Doplňkové údaje v poli Stát a v poli Stát - kontaktní adresa byly správně vyplněny kódy států.
 • Při zaúčtování mezd se do formuláře interního dokladu na předpis hrubé mzdy nevkládá údaj o středisku. Tyto hodnoty se vkládají pouze na položky dokladu.

XML

 • Při importu objednávky, která obsahuje zásobu typu souprava, se u názvu soupravy nevloží žádná hodnota DPH.
 • Při aktualizačním importu adresy je možné nově nastavit externí ID.
 • Při XML importu dokladů s položkami se již respektuje nastavení DPH v agendě Globální nastavení/Daně.
 • V XML importu je možné nastavit historické sazby i u skladové položky.
 • XML import adresy verze 2.0 byl opět rozšířen o kontrolu duplicity záznamů.
 • U aktualizačních importů zásob byl upraven import pole Výrobní číslo, resp. Šarže.
 • XML odpověď se již automaticky vytváří do nastaveného adresáře pro XML komunikaci v agendě Automatické úlohy.
 • Byl upraven import dokladů se skladovými položkami v souvislosti s právy na sklad.

Ostatní

 • V agendě Banka bylo opraveno načtení čísla protiúčtu při použití služby ČS Databanking.
 • V případě pobočkového zpracování dat se už nezobrazí chybové upozornění při použití povelu Záznam/Údržba/Spojení adres.
 • Na tiskových sestavách Cestovní příkaz, Cestovní příkaz s vyúčtováním v agendě Tuzemské cestovní příkazy a na sestavách Zahraniční cestovní příkaz s vyúčtováním a Zahraniční cestovní příkaz v agendě Zahraniční cestovní příkazy se už správně zobrazuje SPZ a Zkratka.
 • Pokud je do vydané faktury přenesena položka z přijaté objednávky a následně je proveden export faktury do ISDOC, zobrazí se v ISDOC faktuře v kolekci InvoiceLines a subkolekci OrderReference odkaz z položky faktury na položku objednávky.
 • U bankovní služby ČS Databanking se již při vytváření zahraničního příkazu k úhradě správně vypisuje údaj Jméno příjemce. Při načítání bankovních výpisů bylo upraveno načítání hodnoty Číslo účtu příjemce.
 • V agendě Adresář na záložce Události u pole Datum bylo umožněno vložit aktuální datum a čas mezerníkem.
 • PZD: Po přijetí zásoby převodem z veřejného <CRD> skladu na pobočku má zásoba správně aktualizovanou váženou nákupní cenu.

Cestovní příkazy

Vysíláte zaměstnance na pracovní cesty? Pak určitě přivítáte nové funkce programu POHODA pro vytváření tuzemských i zahraničních cestovních příkazů. Jsou součástí variant Standard, Premium a Komplet.

Po vyplnění skutečných etap cesty a dalších povinných údajů POHODA automaticky vypočítá stravné, kapesné, příp. náhrady za použití soukromého vozidla. Vyúčtuje poskytnutou zálohu a zaúčtuje všechny související účetní případy.

Původní agendy sloužící pro evidenci jízd jsou v programu zachovány, byly však rozšířeny o další pole a funkce. Například agenda Jízdy byla přejmenována na Kniha jízd a rozšířena o možnost definování trasy jízdy (odkud, kam, přes), a to pro usnadnění přenosu do cestovních příkazů. Agenda Seznam řidičů zase byla rozšířena o další pole, která jsou nutná pro výpočet cestovních náhrad. U každého řidiče můžete vybrat, zda se jedná o zaměstnance nebo podnikatele, a výši stravného.

Účetnictví a fakturace

 • Pro příspěvkové organizace byla doplněna možnost zadat u tiskopisu Výkaz zisku a ztráty pro rok 2011 ve sloupci Minulé období konečné stavy z roku 2010 zrušených účtů 573, 574, 673 a 674. Tyto hodnoty vyplníte v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF u daného tiskopisu v sekci Finanční náklady, resp. Finanční výnosy v poli Úpravy účtu 573 (673) a 574 (674) z roku 2010.
 • Byly zapracovány změny související s časovým rozlišením. Jedná se o tyto úpravy:
  • Byly provedeny úpravy při změně zdrojového dokladu s vlivem na časové rozlišení.
  • V agendě Ostatní závazky na záložce Položky dokladu se zobrazuje v místní nabídce povel Časově rozlišit.
  • Pokud je účetním období hospodářský rok, zobrazuje se v agendě Časové rozlišení na záložce Položky ve sloupci Rok i informace, že se jedná o hospodářské období.
  • Byly upraveny výpočty při změně účetního období.
 • V případě, že vznikl při úhradě faktury kurzový rozdíl, zobrazí se již při sestavení salda kumulovaně po dokladech u dané úhrady správný text.
 • U přijaté faktury se celní kurz kontroluje dle zadaného data odpočtu.
 • Pokud není u položky faktury vyplněná doplňková měrná jednotka, přenese se při exportu stejná hodnota, která je uvedena v poli Množství.

Kasa Offline a Kasa Online

 • Jednou odloženou prodejku je možné odložit opakovaně.
 • Prodejky se záporným množstvím vytvořené v agendě Kasa Online správně ovlivní stav skladů.
 • Po přepnutí z pole Zákazník v agendě Kasa Online do agendy Adresář se už zobrazují všechny záznamy.
 • Pokud je zatržena historie dokladů pro agendu Kasa Online, je již možné postupně smazat položky zboží.
 • V řadě POHODA E1 je v agendě Kasa Online možné používat povely pod ikonou Oblíbené na nástrojové liště.

Kasa Online

 • Při použití elektronické váhy (online) se při prodeji zboží pomocí tlačítka PLU na dotykovém displeji vloží do prodejky správná hmotnost.
 • Pokud je u adresy v agendě Adresář zadána individuální sleva, použije se tato sleva i v případě, že je firma vybrána pomocí výklopného seznamu (klávesa F4) pole Zákazník.
 • POHODA E1: Po přihlášení uživatele do programu POHODA pomocí PIN kódu se již zobrazí tiskové sestavy pro agendu Kasa Online.

Kasa Offline

 • Je již možné vytisknout tiskové sestavy Denní tržba a Denní tržba (více forem úhrad), které naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Prodejky.

 

PZD

 • Bylo upraveno generování prvního balíčku v režimu pobočkového zpracování dat.

Účetnictví a sklady

 • Již je možné smazat neoficiální, resp. následné neoficiální souhrnné hlášení.
 • V agendě Vzájemné zápočty je již možné vybírat pohledávky a závazky k započtení i v případě, že s agendou pracuje více uživatelů.
 • Byla upravena tisková sestava Stav skladů a Inventurní soupis s oceněním.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý