Aktualizace POHODA 2011 rel. 9805

28. ervenec 2011
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2011 rel. 9805.

Aktualizace přináší následující změny:

Účetnictví

 • Zatržením volby Vyměřit DPH po položkách v dialogovém okně Přiznání a odpočet DPH se vytvoří daňové doklady v agendě Interní doklady přesně dle položek přijaté faktury, resp. ostatního závazku, tj. přenese se množství, měrná jednotka a částka z každé zadané položky. Tuto volbu využijete především v případě, že pořizujete zboží v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. V tomto případě není možné zvolit více sazeb DPH. Povel Záznam/Vyměřit DPH naleznete v agendě Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky.
 • Prostřednictvím tiskové sestavy Sumarizace položek k výpisu z evidence pro daňové účely jednoduše zjistíte, jaké doklady se sdružily do jednotlivých položek tiskové sestavy Výpis z evidence pro daňové účely, resp. do vytvořeného XML souboru. Tiskovou sestavu naleznete v kontrolních sestavách agendy Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti.
 • Prostřednictvím nově přidaných sloupců Vytvořeno a Uloženo jednoduše zjistíte, kdy byl výpis vytvořen, resp. upraven. Sloupce je možné přidat v agendě Účetnictví/Přenesení daň. povinnosti.
 • V poli Zálohový koeficient na záložce Změna režimu, vyrovnání v agendě Přiznání DPH je již možné zadat hodnotu ve výši 29 nebo 57, 58.

Účetnictví a Fakturace

 • Doplňkový text, který se tiskne na dokladech, pokud je vybráno příslušné členění DPH, je možné nově tisknout i u sestav v agendě Interní doklady, tj. Interní doklad, Daňový doklad a Doklad o použití.
 • Již se správně vytvoří daňové doklady na samovyměření DPH i v případě, že jsou zdrojové doklady zadány v cizí měně a v agendě Globální nastavení/Daně zatržena volba Kontrolovat toleranci DPH.
 • V ekonomické řadě POHODA SQL a Pohoda E1 se již správně zobrazí údaje na tiskové sestavě Rozvaha i v případě účtování na obojetné účty.
 • Pokud je doklad zaúčtovaný na podrozvahový účet pasivní na přelomu roku, při datové uzávěrce se přenese i včetně zaúčtování.
 • Bylo upraveno generování plnění u následného souhrnného hlášení.
 • Pokud má doklad zdanitelné plnění první den v měsíci, správně již vstupuje do výpisu pro daňové účely.

Mzdy

 • Zaměstnance již není možné v agendě Personalistika zadat bez vyplnění jeho rodného čísla.
 • Na tiskopisy Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele byly přidány čárové kódy zdravotních pojišťoven.

Sklady

 • Na tiskovou sestavu Zaúčtování tržeb v agendě Prodejky byl přidán nový sloupec Stravenkou, který přehledně zobrazí, jaká částka tržeb byla uskutečněna ve formě stravenek.
 • V agendě Prodejky vstupují data na tiskové sestavy Poštovní dobírková poukázka (typ C118+) a Poštovní poukázka (typ C117+) pouze z aktuálního záznamu.
 • Pokud je aktivní povel Sdružování položek, zobrazí se již při vícenásobném vložení zásoby do převodky správný stav zásob na skladě.
 • Pokud je tisková sestava Inventurní rozdíly v ekonomické řadě programu POHODA E1 zobrazována nezávisle několika přihlášenými uživateli, jsou již hodnoty ve sloupci Evidenční stav uvedeny správně.
 • Prodejky je možné zaúčtovat i v případě, že uživatel nemá nastavena práva na bankovní účty.
 • Při vytváření vydané objednávky pomocí povelu Záznam/Automaticky objednat v agendě Zásoby se přenáší i údaje z pole Středisko, Činnost a Zakázka v případě, že jsou tyto pole vyplněny u adresy v agendě Adresář.
 • Při přihlašování více uživatelů pomocí PIN se vždy automaticky otevře agenda Kasa Online.

Sklady a Fakturace

 • I když v agendě Globální nastavení/Sklady 1 není zatržena volba Dialogové okno při vložení zásoby, vloží se do převodky vždy množství 1. Stejné množství se vloží i při načítání zásoby pomocí čtečky čárových kódů.
 • Pokud se změní na položce dokladu měrná jednotka vložené skladové zásoby, stav zásoby se zaktualizuje již po uložení dokladu.
 • Již se správně kontrolují práva při zaúčtování prodejek.
 • Není-li v agendě Globální nastavení sekce Pohledávky zatržena volba „V položkách faktury uvádět slevu v procentech“, respektuje se již při vyskladnění zásoby ze skladu počet míst zaokrouhlení nastavený u vybrané prodejní slevy.
 • Pokud je vydaná faktura vytvořena automaticky z proforma faktury a skladové položky nejsou v dostatečném množství na skladě, vloží se již do položek vydané faktury správně u všech položek požadované množství.

Kasa Online

 • Kasa Online půjde otevřít na serveru i v případě, že je název serveru zadaný v poli Název PC a není zatržena volba Načtení jako klient TS.
 • V agendě Kasa Online lze vkládat zásoby pomocí čtečky čárových kódů i přečtením evidenčního čísla.

Ostatní

 • Povel Uzavřít odpis byl přidán i do daňové evidence. Tento povel vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka myši ze záložky Majetkové operace v agendě Majetek. Využijete ho pouze výjimečně, např. zadáváte-li majetek se starším datem než je aktuální účetní jednotka a u majetku potřebujete změnit odpisovou skupinu na „Sk. – fotovoltaika“.
 • Pokud je u pokladního dokladu použito členění DPH, které má vyplněno pole Text na dokladu, zobrazí se tento text i na tiskové sestavě Daňový doklad v ekonomické řadě POHODA SQL a E1.
 • Při načítání výpisů z CommerzBank se již správně načítá číslo účtu protistrany i u příjmů.
 • V průvodci Internetové obchodování byl upraven výsledný Log komunikace s obecným internetovým obchodem. Upraven proces pro vyhodnocení stavu komunikace.
 • Při exportu podacích archů pro Českou poštu se prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Export agendy exportuje nejen název firmy, ale i údaje v poli Jméno v případě, že je vyplněno.
 • Pokud je doklad částečně uhrazen a forma úhrady je Dobírkou, při exportu dat pro Českou poštu vstupuje do sloupce Dobírka pouze částka k úhradě.
 • Bylo upraveno elektronické odeslání tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání v případě, že zaměstnanec nemá vyplněnou žádnou kontaktní adresu.
 • U příspěvkových organizací bylo aktualizováno XML schéma pro elektronické odesílání výkazů do CSÚIS (balíček č. 12).
 • PDF dokument je možné odeslat i prostřednictvím výchozího klienta.
 • Bylo optimalizováno procházení skladových zásob v případě, že je otevřena záložka Internet sekce Kategorie a skladová položka obsahuje velké množství kategorií.
 • Skladové položky je již možné vkládat do inventurního seznamu i pomocí kódu.
 • Byl zapracován nový šifrovací certifikát Celní správy sloužící pro elektronické odeslání výkazů Intrastat.
 • Na tiskové sestavě Zálohová faktura v cizí měně se již zobrazuje DIČ i v případě, že na dokladu není vyčísleno DPH.
 • POHODA E1: Již se nezobrazuje chybové hlášení při nastavování automatických úloh pro XML komunikaci.
 • Již je možné použít více čteček čárových kódů na jednom PC.

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti se nyní vytvoří automaticky s přiznáním DPH

Při vložení nového záznamu v agendě Přiznání DPH se automaticky vytvoří i výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti za odběratele, resp. dodavatele a to v případě, že ve vybraném období bude uložen doklad s požadovaným členěním DPH pro přenesení daňové povinnosti, tj. U22, U24 a D06.

Jelikož hodnota celkového základu daně u dodavatele musí být stejná jako hodnota uvedená na řádku 25 daňového přiznání, vstupuje na tento řádek přiznání automaticky zaokrouhlená hodnota z výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti. U odběratele musí souhlasit hodnota s řádkem 10, resp. 11.

V některých případech nemusí zaokrouhlená hodnota na uvedených řádcích souhlasit s tiskovou sestavou Podklady pro přiznání DPH, pro kontrolu používejte sestavu Sumarizace položek k výpisu z evidence pro daňové účely.

Automaticky vytvořený výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti je označen příznakem Přiznání DPH a není možné ho odstranit, pokud existuje vazba na přiznání DPH, ze kterého byl vytvořen. Prostřednictvím povelu Otevřít zdrojový doklad, který naleznete v místním menu zobrazeném přes pravé tlačítko myši, otevřete přiznání DPH, ze kterého byl výpis automaticky vytvořen.

XML

 • XML schéma pro export zásob bylo rozšířeno o pole Reklamace.
 • Aktualizační import zásob se provede i v případě, že je nejprve v programu POHODA vybrán konkrétní sklad a teprve poté je spuštěn aktualizační import.
 • Při XML importu přijaté objednávky je nově možné nastavit rezervaci zboží na skladě.
 • Při XML importu pohledávek a závazků se již správně nastaví datum splatnosti. Pokud je doklad navázán na adresář, převezme se hodnota z adresáře. Není-li splatnost nastavena, převezme se hodnota z agendy Globální nastavení/Pohledávky, resp. Závazky.
 • Prostřednictvím aktualizačního importu zásoby je možné nově aktualizovat pole Výrobní číslo a Šarže.
 • Do XML souboru se nově ukládá i pořadí zadaných položek v sekci Související a Alternativní zboží, Parametry na záložce Internet v agendě Zásoby. Pořadí je možné také nadefinovat u uvedených položek parametru typu Seznam.
 • Při XML importu adresy do agendy Adresář se již automaticky nenastavuje forma úhrady Příkazem.
 • Pro obecný internetový obchod bylo upraveno kódování XML dokumentu (UTF-8).

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý