Aktualizace POHODA 2011 rel. 9707

8. duben 2011
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2011 rel. 9707.

Aktualizace přináší následující změny:

Účetnictví

 • Bylo umožněno automatické přeúčtování vydaných opravných daňových dokladů na analytické účty.
 • U příspěvkových organizací byl upraven export dat do XML u tiskové sestavy Výkaz zisku a ztráty pro rok 2011.
 • Na tiskovou sestavu Příloha č. 1 II. oddílu písmeno B již vstupuje správná hodnota v poli Letošní odpis i v případě, že majetek je zadán se starším rokem zařazení než aktuální rok. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Účetnictví/Daň z příjmů.
 • U příspěvkových organizací bylo aktualizováno XML schéma pro elektronické odesílání výkazů do CSÚIS (balíček č. 9 až 11).

DPH od 1.4.2011

K 1. dubnu nabývá účinnosti zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dle této novely se ruší pojmy dobropis a vrubopis a nahrazují se pojmem opravný daňový doklad. Do agendy Přijaté a Vydané faktury byl z tohoto důvodu přidán nový typ dokladu, a to Opravný daňový doklad.

Opravný daňový doklad je možné vystavit od data 1. 4. 2011 a musí splňovat náležitosti uvedené v § 45 zákona o dani z přidané hodnoty. Povinnou náležitostí je i důvod opravy, který doplníte v poli Text. Nově je možné vystavit opravný daňový doklad záporně (bývalý dobropis) nebo kladně (bývalý vrubopis). Dle zadaného opravného daňového dokladu dojde i k jeho zaúčtování, tj. záporně nebo kladně. Změna oproti dobropisům je i při úhradě opravných daňových dokladů. Doklady zadané v agendě Vydané faktury se vždy likvidují na příjmový bankovní, resp. pokladní doklad. Opravné daňové doklady zadané v agendě Přijaté faktury se likvidují na výdajový bankovní, resp. pokladní doklad.

Na opravném daňovém dokladu (záporném i kladném) musíte vyplnit pole Uplat. DPH. (U vydaných dobropisů se dříve jednalo o pole Odp. DPH.) Dle tohoto data vstoupí doklad do přiznání k dani z přidané hodnoty. U kladného vydaného opravného daňového dokladu vyplňte datum ihned po vystavení dokladu. U záporného vydaného opravného daňového dokladu uvedete den dle zákona o DPH, tj. den, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad.

U přijatých opravných daňových dokladů vyplníte datum obdržení dokladu do pole Datum odp./doruč. Dle tohoto data vstoupí údaje do přiznání DPH.

Opravný daňový doklad k aktuální faktuře je možné také vystavit automaticky prostřednictvím povelu Záznam/Vystavit opravný daň. doklad.

Náležitosti daňového dokladu jsou uvedeny v § 28 zákona o DPH. Pokud doklad všechny tyto náležitosti neobsahuje, je možné nárok prokázat jiným způsobem. Tato možnost neplatí, když chybějícími náležitostmi jsou DIČ a údaje rozhodné pro výpočet daně, např. základ daně. Z tohoto důvodu byla doplněna kontrola DIČ u dokladů zadaných v agendě Vydané a Přijaté faktury, resp. Vydané a Přijaté zálohové faktury. Pokud nechcete, aby Vás program upozornil na chybějící DIČ u záznamů, zrušte zatržení volby Kontrolovat DIČ u dokladů v agendě Globální nastavení/Daně.

Zálohy na služby poskytované v rámci EU

Pokud nakupujete služby s místem plnění v tuzemsku od osob registrovaných k dani v jiném členském státě nebo zahraničních osob povinných k dani a úhrada za tyto služby probíhá formou zálohových plateb před samotným poskytnutím služby (před datem uskutečnění zdanitelného plnění), musíte u zálohy vyměřit DPH na vstupu a výstupu, a to nejpozději do konce měsíce, ve kterém byla záloha uhrazena. Z tohoto důvodu byla do agendy Přijaté zálohové faktury přidána volba Záznam/Vyměřit DPH. V zobrazeném dialogovém okně musíte ručně upravit částku dokladu na částku skutečné úhrady. Obdržený zúčtovací doklad zadáte do agendy Přijaté faktury standardním způsobem a vyměříte DPH již ze zbývající části, tj. celkovou částku ponížíte o uhrazenou zálohu, u které už jste provedli samovyměření dříve.

Podrobnější popis změn DPH od 1. dubna 2011 naleznete zde.

Do dalších verzí ohledně DPH připravujeme:

 • Možnost vytvoření opravného daňového dokladu z agendy Reklamace
 • Automatické párování opravných daňových dokladů (homebanking)
 • Přeúčtování opravných daňových dokladů na analytické účty
 • Opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)
 • Přenesení daňové povinnosti dle § 92a

Personalistika a mzdy

 • Bylo upraveno vyplňování čísla popisného a orientačního na tiskové sestavě Přehled o platbě zdrav. pojištění zaměstnavatele.
 • Na tiskovou sestavu Přehled nepřítomností již nevstupují zaměstnanci, kteří nemají ve vybraném období zadanou žádnou nepřítomnost.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2011 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.
 • Byl aktualizován tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech na vzor č. 19.
 • Bylo upraveno vyplňování čísla popisného a orientačního na tiskové sestavě Hromadné oznámení zaměstnavatele.
 • Při elektronickém odeslání Přehledu o výši pojistného se vloží do vytvářeného XML souboru v položce <sazba> správně kód 2 v případě, že je zatržena volba Vyšší sociální pojistné v agendě Globální nastavení/Mzdy 1.
 • Na tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vstupuje na řádek 03 – Název právnické osoby i dodatek obchodního jména.

XML

 • Upraveno XML schéma (verze 2) pro číslo zakázky, kdy je nově možné zadat až 12 znaků.
 • Přenos adresy do dokladu byl upraven dle programu POHODA.

Ostatní

 • Opravné daňové doklady je možné automaticky vytvořit i z agendy Reklamace, resp. přenést do agendy Reklamace nebo Servis.
 • Na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele pro účely nároku na podporu v nezaměstnanosti se zobrazí měsíční průměrný výdělek i v případě, že není vystavena mzda v měsíci odchodu.
 • PZD: Bylo upraveno sehrávání dat v případě, kdy pobočka vytváří příkazy k úhradě.
 • Bylo optimalizováno načítání balíčků pobočkového zpracování dat na SQL serveru.
 • Byl upraven export výkazu pro Intrastat v případě, že byl výkaz odeslán na Portál veřejné správy v době od 0:00 do 4:40 hodin.
 • Rozšíření chybových kódů v rámci komunikace programu POHODA s obecným internetovým obchodem.
 • Již lze změnit hodnotu parametru typu Ano/Ne v agendě Zásoby na záložce Internet.
 • Název vytvořeného PDF souboru se generuje dle názvu tiskové sestavy při tisku.
 • V režimu PZD Účetní/Klient se nově přenáší číselné řady jednotky Účetní i na jednotku Klient a tím je možné v řadě POHODA E1 na jednotce Klient nastavit práva dle číselných řad jednotky Účetní. I nadále platí, že Klient číselnou řadu jednotky Účetní nemůže použít.
 • Pokud se vytvoří skladová karta pomocí převodky, přenesou se na ní všechny údaje ze záložky Internet dle zdrojové zásoby.
 • Byla provedena úprava „Response“ zprávy programu POHODA. Pokud se nepodaří při aktualizačním importu XML nalézt záznam v programu POHODA, pak bude Response zpráva obsahovat hlášení „Zadaný záznam se nepodařilo najít“.

KASA a KASA Online

 • Do programu POHODA Kasa byl doplněn kompakt databáze a čekací dialog při sehrávání dat z programu POHODA. Nyní již nedochází k neúměrnému zvyšování velikosti databáze programu POHODA Kasa.
 • Na operačním systému Windows XP SP3 se již náhled na obrázek skladové zásoby zobrazí korektně.
 • Při zjištění ceny v programu Kasa, resp. v agendě Kasa Online již nedojde k ukončení aplikace.
 • Upravena funkčnost dotykového displeje při vkládání slevy na položku.
 • Při vytvoření nové prodejky nedochází k vymazání údajů z polí EAN, Kód, PLU, Množství, aby bylo možné tyto údaje uchovat při filtrování zásob.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý