Nová verze účetního programu Pohoda pro rok 2011 rel. 9701

21. leden 2011
Byla vydána nová verze účetního programu POHODA 2011 s legislativou pro rok 2011, rel. 9701.

Zákazníci, kteří mají v obchodě BlahaSoft zakoupenou službu Servis 2011, nechť si prosím před instalací nové verze zaregistrují svoje licenční číslo pro rok 2011 (obdrželi ho emailem v listopadu nebo prosinci 2010) v Zákaznickém centrum Stormware v sekci Registrace produktu.

Nová verze přináší následující novinky a změny:

Personalistika a mzdy

1. ledna 2011 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2011 stanoveny takto:

 • první redukční hranice náhrady mzdy – 144,38 Kč
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 216,48 Kč
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 432,95 Kč

Doba vyplácení náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény se prodlužuje na 21 dnů.

Počínaje 1. lednem 2011 je zaměstnavatel nově povinen poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci po dobu prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti. Doposud činila tato doba maximálně 14 dnů. Za nemoc, která začala v roce 2010, bude vyplácena náhrada podle dosavadní legislativní úpravy, tedy po dobu maximálně 14 kalendářních dnů.

Od 1. ledna 2011 se snižuje sleva na poplatníka na částku 23 640 Kč ročně, to je 1 970 Kč měsíčně.

Maximální vyměřovací základ pro pojistné se pro rok 2011 zvyšuje na 1 781 280 Kč.

Zaměstnavatelé s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26 si mohou od roku 2011 nově volit mezi dvěma sazbami sociálního pojistného - základní sazbou ve výši 25 % a zvýšeným pojistným ve výši 26 %.

Od pojistného odváděného ve vyšší sazbě si budete moci odečítat polovinu náhrady mzdy, kterou jste zúčtovali a vyplatili zaměstnancům za prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény, tak jak jste byli zvyklí v roce 2010.

Pro tento zvláštní režim placení pojistného se mohou rozhodnout pouze zaměstnavatelé s průměrným počtem zaměstnanců nižším než 26. Průměrný počet zaměstnanců se pro tyto účely počítá jako průměr počtu zaměstnanců účastných nemocenského pojištění k 1. říjnu, k 1. listopadu a k 1. prosinci 2010.

V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí.

Mezi aktualizované nebo nově zařazené tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 15
Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 18
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č. 16
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2010 vzor č. 10
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob vzor č. 13
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech vzor č. 5

V nabídce tiskových sestav pro mzdovou oblast najdete také další aktualizované tiskopisy: v agendě Mzdy/Mzdy jde o Přehled o výši pojistného a v agendě Mzdy/Personalistika o tiskopisy Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění a Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Hodnotu odstupného, která vstupuje na posledně jmenovanou sestavu, můžete vybrat na záložce Doplňkové údaje v poli Odstupné.

Při zaúčtování mezd, ve kterých bylo provedeno roční zúčtování záloh na daň, si můžete nově zvolit, zda závazek vůči finančnímu úřadu bude ponížen o částku z tohoto ročního zúčtování.

V agendě Globální nastavení/Mzdy 1 najdete novou volbu Ponižovat zálohy na daň o přepl. z RZ. Tato volba je zatržena. Pokud zatržení této volby zrušíte, dojde při zaúčtování mezd k vystavení závazků vůči finančnímu úřadu v celé výši měsíčních záloh na daň a na provedené roční zúčtování bude vystavena pohledávka. V případě daňové evidence se vytvoří ostatní závazek se zápornou hodnotou.

Na tiskovou sestavu Mzdový list byly přidány řádky Vyloučené doby ELDP (k. d.) a Sleva na manželku (manžela).

POHODA automaticky zkontroluje platnost zadávaných rodných čísel.

Nový kontrolní mechanismus Vás automaticky upozorní na neplatný formát rodného čísla, pokud při jeho zadávání uděláte překlep apod.

Účetnictví

Od 1. ledna 2011 je v platnosti nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 17, vydaný Ministerstvem financí ČR.

Nový tiskopis poprvé použijete za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.

POHODA umožňuje vyplnit a podat opravná dodatečná přiznání k dani z přidané hodnoty.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nabyl účinnosti 1. ledna 2011, umožňuje nahradit i dodatečná daňová přiznání, která daňový subjekt podal, přiznáním opravným.

Při vytváření dodatečného přiznání k dani z přidané hodnoty na nižší daň nebo při vytváření dodatečného přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale dochází pouze ke změně údajů daňovým subjektem dříve tvrzených, je plátce povinen uvést důvody pro jeho podání, a to v samostatné příloze.

POHODA podporuje také opravná dodatečná vyúčtování daně vybírané srážkou a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Pro opravné dodatečné podání tiskopisů Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti platí stejná nastavení druhů vyúčtování jako v případě přiznání k dani z přidané hodnoty popsaném v předchozím bodě. Druh vyúčtování vybraný v programu POHODA zakřížkuje odpovídající pole na titulní straně tiskopisu vyúčtování.

Podle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, patří mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti i příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Od 1. ledna 2011 je možné zadat nový daňový typ pouze u účetních jednotek, které mají v agendě Účetní jednotky vyplněn stav Fyzická osoba. U tohoto typu je možné uplatnit paušální výdaj ve výši 30 %.

Novela vyhlášky 410/2009 Sb. přinesla příspěvkovým organizacím s účinností od 1. ledna 2011 úpravy vykazování některých údajů:

 • Zaokrouhlování závěrkových výkazů se bude nově vykazovat v korunách s přesností na 2 desetinná místa.
  V programu POHODA byly ponechány obě možnosti zaokrouhlování, tj. s přesností na 2 desetinná místa i zaokrouhlování na tisíce. Ve sloupci Sestaveno v agendě Výkazy pro MF snadno podle částek zjistíte, jaké zaokrouhlení bylo použito.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, které se poprvé použijí pro účetní období 2011.
 • Byly zrušeny účty 155, 166, 573 a 574.

Majetek

Při zakládání nové účetní jednotky umožňuje POHODA nastavit předchozí účetní období. Tato novinka zajistí subjektům s účetní historií správný výpočet daňových odpisů.

Při výpočtu daňových odpisů v nové účetní jednotce, kterou jste do programu POHODA založili v kalendářním, resp. hospodářském roce, program předpokládá, že v minulosti trval pravidelný kalendářní, resp. hospodářský rok. Je-li historie účetních období jiná, tzn. období byla nepravidelná, může to mít za následek nesprávný výpočet daňových odpisů. Možnost zadat předchozí období zajistí správný výpočet.

Pokud všechna předchozí účetní období, ve kterých byl pořízen dosud neodepsaný majetek, vždy odpovídala kalendářním rokům, nemusíte období pro správný výpočet odpisů vyplňovat a výpočet odpisů bude korektní. V jiných případech je nutné vyplnit všechny předchozí roky, které do výpočtu odpisu zasahují.

Pokud nemá účetní jednotka nově zaváděná do programu POHODA neodepsaný majetek pořízený v minulosti, není třeba historická účetní období zadávat ani v případě, že tato období byla nepravidelná.

POHODA reaguje na novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která od roku 2011 zavádí odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření.

Způsob odpisování pro tato zařízení stanovuje nový § 30b zákona o daních z příjmů. Poplatník má povinnost zahájit odpisování v měsíci, který následuje po uvedení tohoto majetku do provozu. Majetek je nutné odpisovat rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců, až do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce a zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Doba nájmu u finančního leasingu musí být od roku 2011 stejná nebo delší než minimální doba odpisování v odpovídající odpisové skupině.

U odpisových skupin 2 a 3 může být o 6 měsíců kratší. U fotovoltaiky musí být doba nájmu minimálně 240 měsíců.

Servis

V agendě Servis můžete nově označit servisní záznamy, které se nemají přenášet do nového účetního období.

Při datové uzávěrce se do následujícího účetního období přenášejí všechny servisní záznamy. Pokud některé převést nepotřebujete, označte je příznakem Nepřevádět. Po převodu databáze zůstanou v uzavřeném období.

U servisovaných předmětů přibylo ve formuláři agendy Servis nové pole Ukončeno pro datum, kdy byly dokončeny opravy na servisovaném předmětu.

Povelem Záznam/Servis v agendě Prodejky můžete vystavit prodejní doklad ke dříve vytvořenému servisnímu záznamu.

Pokud od zákazníka přijmete zálohu na provedení servisních prací, můžete vytvořit pokladní doklad, resp. zálohovou fakturu přímo z agendy Servis .

PDF a e-mailové služby

POHODA disponuje rozšířenými možnostmi nastavení podepisování PDF dokumentů.

Nastavení podepisování PDF dokumentů je v agendě Uživatelské nastavení odděleno od nastavení e-mailových služeb. Nyní je mu věnována nová sekce PDF klient, do které byly přesunuty volby pro elektronický podpis a časové razítko.

Zatržením volby Použít elektronický podpis si můžete nově vybrat šifrovací algoritmus, uvést důvod podpisu a místo podpisu (umístění). Podrobnosti, které zde vyplníte, se zobrazí ve vytvořeném PDF dokumentu v panelu Podpisy a také v dialogovém okně Vlastnosti podpisu.

Zatržením nově přidané volby Viditelný podpis bude automaticky nastaven výchozí obrázek podpisu a text podpisu. Můžete si samozřejmě zadat svůj vlastní obrázek i text podpisu. Nastavit si můžete také další vlastnosti podpisu: jeho umístění na stránce (vpravo dole, vpravo nahoře, vlevo dole, vlevo nahoře) i opakování v rámci celého dokumentu (na všech stránkách, na první stránce, na poslední stránce).

Všem uživatelům, kteří používají časové razítko, přináší POHODA novinku v podobě možnosti výběru serveru pro ověřování okamžiku, před kterým dokument zaručeně existoval. Časové razítko obsahuje především aktuální datum a čas, sériové číslo razítka a identifikaci autority, která toto razítko vydává. Pro přístup na server je důležité zadat jméno a heslo uživatele.Veškeré údaje, které k podepisování PDF dokumentů zadáte v agendě Uživatelské nastavení, můžete dodatečně či operativně změnit v dialogovém okně Elektronické podepsání PDF, které se zobrazuje při samotném vytváření PDF dokumentu.

Přes SMTP klienta je teď už možné také odeslat tiskovou sestavu ve formátu HTML.

U HTML sestavy, kterou chcete odeslat e-mailem, použijte v dialogovém okně Tisk povel Odeslat. Zobrazí se dialogové okno Odeslání e-mailu, ve kterém můžete podle potřeby upravit e-mailovou adresu a přidat nebo upravit předmět a text zprávy.

Kasa a Kasa Online

Díky náhledům prodávaného zboží v agendě Kasa Online si můžete rychle ověřit, zda markované zboží odpovídá skutečně prodávanému.

Náhledy oceníte zejména v případě, že máte na skladě více podobných výrobků.

Náhled obrázku se vždy otevírá v novém okně, které můžete libovolně zvětšit, zmenšit nebo přemístit na jinou pozici. Procházíte-li jednotlivé zásoby a hledáte to správné zboží k prodeji, nemusíte okno s náhledem obrázku zavírat. Náhled se dynamicky mění podle skladové položky, na které máte zrovna umístěn kurzor.

Nově můžete uživatelům nastavit práva na zaúčtování a odúčtování prodejek.

Nechcete-li, aby každý uživatel s právem do agendy Prodejky měl právo na zaúčtování prodejek, resp. jejich odúčtování, odtrhněte požadované volby v přístupových právech.

Při vkládání skladové položky do prodejních dokladů Vás POHODA může upozornit, bude-li nastavená prodejní cena nižší než cena nákupní, resp. vážená nákupní.

Pro vyúčtování prodeje byla přidána možnost nastavení výchozí formy úhrady.

Uživatelům můžete nově nastavit právo na přiřazení slevy k položce do stanovené maximální povolené výše.

Tato novinka v praxi znamená, že vloží-li uživatel do položky prodejky vyšší slevu, než jako má ve svých oprávněních nastavenou jako maximální, POHODA na tuto skutečnost upozorní a neumožní uživateli chybnou slevu uložit.

Ostatní

Vyplňování výkazů pro Intrastat bylo v programu POHODA upraveno s ohledem na legislativní změny.

S účinností od 1. ledna 2011 byla vyhláškou č. 317/2010 Sb. novelizována vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.

Nejdůležitější změny, které z této novelizace vyplývají a které se promítnou do výkazu pro Intrastat už za měsíc leden 2011, jsou následující:

 • Vlastní hmotnost, a stejně tak i množství v doplňkových měrných jednotkách, se nově vykazují na tři desetinná místa.
 • Předávání výkazů pro Intrastat písemně na tiskopisech je možné pouze při jednorázovém dosažení prahu. V ostatních případech se musí předat elektronicky.
 • Významně se mění seznam dvoumístných kódů povahy transakce.
 • Kraj původu odeslaného zboží se už nevykazuje.
 • Mění se pravidla pro uvádění údajů o zvláštních druzích a o zboží nízké hodnoty. Jako takzvané malé zásilky se budou nově určovat zásilky do hodnoty 200 EUR.

S novou funkcí si sami můžete zvolit, zda chcete zálohovat globální databázi, ve které se ukládají informace o úkolech a upomínkách. Funkce Vám pomůže také s případným obnovením globální databáze.

Globální databáze se dosud zálohovala automaticky při každém ukončení práce s programem POHODA. Odteď si sami ručně určíte, zda chcete zálohovat globální databázi.

Na výběr tedy máte dva způsoby zálohování: První způsob zálohování zkomprimuje databázi účetnictví včetně databáze systémové a globální a uloží vytvářené soubory do složky Data/Zálohy v datové složce programu POHODA. Druhý způsob zálohování umožní zkomprimovat databázi účetnictví a zadat složku, do které se bude databázový soubor vytvářet. Nechcete-li globální databázi zálohovat, stačí zrušit zatržení volby Včetně globální databáze.

V řadě POHODA E1 můžete globální data zálohovat i přes automatické úlohy.

Při přenosu nabídky do vydané objednávky se skladové položky vloží v nákupní ceně a nedojde k přenosu adresy.

Na tiskovou sestavu Poštovní podací arch, kterou naleznete v agendách Adresář, Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté objednávky a Nabídky, je možné nově vložit údaj Země. Toto pole využijete pro posílání zásilek do zahraničí.

V agendě Historie záznamu přibyl nový sloupec Číslo, ve kterém se zobrazí číslo upraveného, resp. smazaného dokladu.

Vyhláškou č. 377/2010 Sb. byly aktualizovány sazby náhrad a ceny paliv.

Prostřednictvím XML můžete do agend Výroba a Převod importovat údaj Čas.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý