Účtování v Pohodě na konci ruku 2010

23. prosinec 2010
V tomto článku najdete postupy a doporučení, jak v účetním programu Pohoda 2011 zvládnout účtování na přelomu roku.

Účtování na přelomu účetních období

Budete-li potřebovat ještě před datovou (a účetní) uzávěrkou roku 2010 pořizovat doklady vzniklé v novém účetním období, vystavovat mzdy či připravovat přiznání k DPH, nastavte režim Účtování na přelomu účetních období. Požadovanou volbu zatrhněte v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu účetních období (videonávod). Změnu režimu může provést jen uživatel s odpovídajícími právy.

V režimu "na přelomu období" můžete automaticky zaúčtovat odpisy dlouhodobého majetku či vytvořit splátky a zaúčtovat daňové náklady leasingového majetku.

Pokud jste v roce 2010 používali číselné řady začínající číslem 10, program automaticky nastaví pro rok 2011 číselné řady začínající číslem 11. V jiném případě je potřeba nastavit číselné řady pro rok 2011 ručně.

Upozornění k modulu Kasa: Používáte-li doplněk Kasa, nastavte režim "na přelomu období" v aplikaci POHODA. Po změně nastavení zašlete balíček dat z aplikace POHODA do doplňku Kasa. Přepínat období v programu Kasa je možné až po přijetí balíčku.

Upozornění k systému PZD: Používáte-li PZD, nastavte režim "na přelomu období" na jednotce centrála/účetní. Po změně nastavení zašlete balíček dat z centrály na jednotlivé pobočky. Přepínat období na pobočkách je možné až po přijetí balíčku.

Podrobnější informace k účtování a práci na přelomu účetních období v prostředí doplňků Kasa či PZD najdete na www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/ukonceni-obdobi.aspx#kasapzd

Účetní uzávěrka

Před provedením účetní uzávěrky nezapomeňte překontrolovat, zda jsou dokončené veškeré účetní zápisy, tj. všechny záznamy mají přiřazenou předkontaci.

V případě, že používáte cizí měny, proveďte uzávěrku kurzových rozdílů. V nabídce Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů najdete dva povely. První z nich použijete pro uzávěrku kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků (videonávod). Máte-li v programu valutovou pokladnu či devizový účet, přepočítejte jejich konečný stav kurzem ČNB k 31. prosinci 2010, a to pomocí druhého povelu v nabídce pro uzávěrku kurzových rozdílů (videonávod).

Zkontrolujte také:

 • počáteční stavy na rozvahových účtech,
 • podvojnost zápisů,
 • zůstatky na bankovních účtech a v pokladnách,
 • pořízení zásob při účtování skladů způsobem A a zaúčtování odchylky způsobené zaokrouhlovacími rozdíly při účtování skladů způsobem A,
 • nulový zůstatek u některých účtů,
 • rozvahu a výsledovku, řádky výkazů a zůstatky jednotlivých účtů.

Kromě těchto obecných tipů pro ověření úplnosti účetnictví nezapomeňte ještě na tyto kroky:

 1. Pokud jste během roku prováděli krácení odpočtu daně podle § 76 odst. 6 zákona o DPH, doúčtujte vypořádací koeficient.
 2. Snižte základ daně z příjmu o DPH vypočtenou a uplatněnou z tržeb v režimu maloobchod podle § 91 zákona o DPH.
 3. Proveďte roční zúčtování záloh daně z příjmů zaměstnancům, kteří si o roční zúčtování požádají, a vyúčtování daně z příjmů, příp. srážkové daně odvedené zaměstnavatelem.
 4. Sestavte inventuru a zaúčtujte ji.
 5. U skladů účtovaných způsobem A proúčtujte nevyfakturované dodávky a materiál na cestě a zaúčtujte odchylku metody vážené nákupní ceny ze stejnojmenné tiskové sestavy, kterou naleznete v agendě Sklady/Zásoby.
 6. U skladů účtovaných způsobem B proúčtujte nevyfakturované dodávky a materiál na cestě a také konečný stav zásob zjištěný při inventarizaci.

Po provedení všech potřebných kontrol a s nimi souvisejících účetních operací můžete provést účetní uzávěrku pomocí povelu Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka (videonávod).

Podrobnější informace k přípravě a provedení účetní uzávěrky najdete na www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/ukonceni-obdobi.aspx#ucetnictvi

Příprava daňové evidence na datovou uzávěrku

Podklady pro daň z příjmů najdete v agendě Účetnictví/Daň z příjmu. Pro sestavení přílohy č. 1 přiznání k dani z příjmů můžete použít Tabulku pro daň z příjmů (DE) ze seznamu tiskových sestav.

Pokud používáte cizí měny, zkontrolujte nastavení denního nebo pevného kurzu v agendě Globální nastavení a zadání denního, resp. pevného a jednotného kurzu v agendě Nastavení/Seznamy/Kurzový lístek. Máte-li v programu valutovou pokladnu či devizový účet, můžete jejich konečný stav přepočítat kurzem ČNB k 31. prosinci 2010 (videonávod).

Před datovou uzávěrkou ještě proveďte kroky 1-4 zmíněné u předchozího bodu a přepočítejte váženou nákupní cenu, která vstupuje do tiskové sestavy Tabulka pro přílohu daně z příjmu (DE).

Další informace k přípravě daňové evidence na datovou uzávěrku naleznete na www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/ukonceni-obdobi.aspx#danovaevidence

Datová uzávěrka (účetnictví i daňové evidence)

Před samotnou datovou uzávěrku doporučujeme provedení správy databáze a její zálohování. Pak můžete datovou uzávěrku spustit pomocí povelu, který najdete v agendě Účetnictví/Uzávěrka/Datová uzávěrka (videonávod).

Datová uzávěrka je nevratnou operací, proto jí věnujte zvýšenou pozornost. Zvláštní pozornost jí věnujte zejména při používání PZD. Návod na provedení datové uzávěrky v systému PZD naleznete na www.stormware.cz/podpora/faq/faq.aspx?id=1151

Více informací k ukončení období v programu POHODA 2011 získáte na www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/ukonceni-obdobi.aspx

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý