Aktualizace POHODA 2011 rel. 9600

1. jen 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2011 rel. říjen 9600.

Aktualizace přináší následující změny:

Účetnictví

POHODA umožní zadávat historické sazby DPH

Potřebujete zadávat na doklady vytvářené k aktuálnímu datu sazby DPH, které byly platné v dřívějších letech? Abyste nemuseli přepisovat částky DPH na dokladech ručně, můžete využít při zadávání dokladů nově přidané typy Historická snížená, resp. základní sazba.

Novinkou je možnost zvolit si počet míst pro analytickou evidenci účtů.

Firmy, které vedou účetnictví, si před zahájením vlastního účtování mohou podle svých potřeb upravit počet míst pro analytické účty v účtové osnově. Nově můžete evidenci analytických účtů vést v rozsahu 3 až 6 míst. Číslo účtů může být tedy až devítimístné.

POHODA umožňuje převod konečných zůstatků podrozvahových účtů.

Účty 750 až 799 pro podnikatele, účty 970 až 999 pro neziskové subjekty a účty 901 až 999 pro příspěvkové organizace jsou určené pro podrozvahovou evidenci. Účtuje se na ně podvojně a jako protiúčet se v programu POHODA používá účet 799, resp. 999. Nově musíte v agendě Účetnictví/Účtová osnova u každého účtu zadat, jestli se jedná o účet aktivní či pasivní. Na základě tohoto rozčlenění si můžete vytisknout sestavu Podrozvaha.

Určitě využijete i tiskovou sestavu Kniha podrozvahových účtů za zadané období, která podle vaší volby obsahuje denní, týdenní, měsíční, kvartální nebo roční obraty podrozvahových účtů. Tisková sestava je pro vás připravena v agendě Účetní deník.

Adresář

Nová agenda Úkoly a upomínky

Potřebujete často zadávat úkoly, delegovat je dalším pracovníkům a zároveň je spravovat přímo v programu POHODA? Zajímá vás, jak snadno vytvoříte upomínku s vazbou na jiný záznam agendy? Nejen pro tyto činnosti je připravena nová agenda Úkoly a upomínky.

Díky této agendě můžete na jediném místě sledovat postup plnění jednotlivých úkolů, snadno filtrovat splněné a nesplněné a mít přehled o všech zadaných úkolech, které jste jednotlivě zadali svým pracovníkům. POHODA vám pro okamžitý přehled automaticky zobrazí tři nejbližší úkoly přímo na informační ploše.

Agenda Úkoly a upomínky je globální. V praxi to znamená, že se záznamy v dané agendě zobrazí ve všech účetních jednotkách, a to bez ohledu na firmu, ve které byly údaje vyplněné, a rovněž všem uživatelům, kterých se záznamy týkají.

U každého odběratele můžete evidovat počet dnů, po které jste ochotni tolerovat, že dosud neuhradil vaši pohledávku po splatnosti.

Nově si můžete zadat počet dnů tolerované splatnosti u každého odběratele v agendě Adresář v poli Toler. splat. Ponecháte-li toto pole prázdné, přebírá se hodnota z pole Tolerované dny po splatnosti v agendě Globální nastavení/Pohledávky.

Fakturace

Možnost kontroly pohledávek po splatnosti je rozšířena. Nyní budete mít vždy, když vystavíte doklad pro konkrétního odběratele, přehled o jeho neuhrazených pohledávkách po tolerované splatnosti.

Sklady

V agendě Reklamace můžete sledovat kompletní historii reklamačního řízení.

Kromě reklamací zákaznických můžete v této agendě vést také reklamace, které uplatňujete vůči svému dodavateli. V jednom reklamačním záznamu pak spravujete celé reklamační řízení od jeho počátku až do ukončení. Kdykoliv tak máte okamžitý přehled o aktuálním stavu reklamace. Díky barevnému rozlišování jednotlivých záznamů budete ihned upozorněni na blížící se lhůtu pro vyřízení reklamace. Připravili jsme pro vás samozřejmě i tiskovou podporu v podobě reportů vyhodnocujících záznamy reklamace, a to za vybrané období, podle zákazníků, dodavatelů nebo typu reklamovaného předmětu.

Fyzickou inventuru skladových zásob můžete provést přímo v systému POHODA.

Pro účely inventury vám POHODA nově umožňuje vytvářet seznamy skladových zásob se zbožím, které jste skutečně nalezli na skladě, a tyto seznamy poté přenášet do sestavené inventury. Program automaticky doplní skutečný stav zásoby z přenesených seznamů a v případě, že se evidenční stav odchýlí od reálného stavu, vypočítá rozdíl - manko nebo přebytek.

Pokud jsou při přenosu zjištěny položky, které nejsou zadány v agendě Zásoby, do inventury se nepřenesou. Jejich přehled si ovšem můžete vytisknout na sestavě Neevidované zásoby.

Záložka Doklady vám ukáže seznam propojených inventur a inventurních seznamů. Agendu Inventurní seznamy naleznete v nabídce Sklady.

Dokumenty

Záložka Dokumenty přibyla do dalších agend. Díky ní si můžete uspořádat nejrůznější dopisy, tabulky, smlouvy, výrobní listy a jakékoliv další dokumenty nebo obrázky, které se vztahují k určitému záznamu.

K přijatým fakturám si můžete ukládat kupříkladu naskenované doklady od dodavatelů, k zaměstnancům zase různorodé pracovněprávní dokumenty a podklady, k zásobám výrobní listy či výkresy a mnoho dalších. Přístup k dílčím dokumentům je možný nejen z aplikace Průzkumník ve Windows, ale také přímo z konkrétních agend.

POHODA umožňuje přiřazené dokumenty k jednotlivým záznamům snadno odeslat e-mailem.

Internetové obchody

U skladových zásob je možné nastavit rozšiřující vlastnosti a přenést je do e-shopu.

Ke každému produktu můžete nově přiřadit vlastnosti jako Novinka, Doprodej, Akce, DoporučujemeSleva. Ještě více si tak rozčleníte zboží ve svém internetovém obchodě. Dále pak můžete uvést informace například o dostupnosti zboží a způsobu dodání. Pokud přiřadíte ke zboží související soubor nebo odkaz, umožníte svým zákazníkům, aby si u konkrétní skladové zásoby prohlédli třeba záruční list nebo manuál. 

XML komunikace

V systému POHODA je nyní umožněn aktualizační import zásob přes XML.

POHODA nejen, že umožňuje přidávat prostřednictvím importu XML nové záznamy do agendy Zásoby, ale nově můžete tyto skladové zásoby aktualizovat. Aktualizace jednotlivých záznamů je tedy mnohem více ulehčena.

Prostřednictvím XML komunikace můžete nově navázat přijatou objednávku na vydanou fakturu.

POHODA vám umožní vytvořit vydanou fakturu z předem vytvořené přijaté objednávky. Tím dojde k vazbě mezi doklady. Nyní můžete identifikovat zdrojový doklad (zdrojové doklady), ze kterého se vytvoří vydaná faktura. Přenést je možné buď celý doklad, nebo jen vybrané položky přijaté objednávky.

Vytvořením vydané faktury z přijaté objednávky vznikne mezi těmito záznamy vazba, kterou můžete zkontrolovat na záložce Doklady. Pokud přenesete celou přijatou objednávku do vydané faktury, objednávka je automaticky označena jako přenesená a vyřízená. Při částečném přenosu objednávky bude u přenesených položek vyplněn počet přeneseného množství.

Vydanou fakturu můžete vytvořit prostřednictvím importu XML z přijaté objednávky, ale zároveň máte možnost do vytvářené vydané faktury přidat novou textovou nebo skladovou položku. Touto možností dosud oblast XML komunikace v programu POHODA nedisponovala.

Ostatní

Výčetka platidel vám usnadní kontrolu i práci.

Pomocí nově přidané výčetky platidel si hravě zkontrolujete stav hotovosti nejen v české, ale jakékoliv další cizí měně, kterou si sami zadáte v příslušné seznamové agendě. (Postup zadání další měny se dozvíte na následujících řádcích.) Zadané hodnoty si pak už snadno zobrazíte na tiskové sestavě nebo je exportujete do programu MS Excel a odešlete e-mailem.

Při prvním otevření a započetí práce s výčetkou platidel vám bude umožněno pracovat s českou korunou a eurem. Tyto dvě měny jsou ve výčetce platidel automaticky definovány. Pokud ale potřebujete zjistit stav své hotovosti v jiné měně, zadejte ji do agendy Nastavení/Seznamy/Výčet platidel. Zde vyplňte požadovanou měnu a na záložce Položky uveďte její nominální hodnoty bankovek a mincí.

Zpřehledněno sledování historie změn jednotlivých záznamů.

Úpravy a smazané záznamy můžete sledovat přímo ve vybraných agendách pomocí záložky Historie záznamu, ve které jsou barevně odlišeny veškeré prováděné změny. Ve sloupci Datum editace se zobrazí veškerá data úprav a ve sloupci Editoval zase iniciály uživatelů, kteří záznam měnili. Díky této záložce získáte přehled o všech změnách, které jednotliví uživatelé u konkrétního záznamu provedli.

Historické verze všech změn a smazaných záznamů jsou k dispozici v agendě Historie záznamu.

Firmy, které vedou daňovou evidenci, si mohou přednastavit vlastní předkontaci pro účtování dlouhodobého hmotného majetku.

Závazky na penzijní připojištění a životní pojištění vytvoříte souhrnně podle vybraných penzijních fondů, resp. životních pojišťoven.

Tato novinka vám umožňuje u každého penzijního fondu, resp. životní pojišťovny určit, u kterého fondu nebo pojišťovny se budou závazky sumarizovat.

Volba Sumarizovat závazky dle penz. fondu, resp. dle živ. pojišťovny byla z agendy Globální nastavení/Mzdy 1 přesunuta přímo do agendy Mzdy/Seznamy/Penzijní fondy, resp. Životní pojišťovny a přejmenována na Sumarizace ostatních závazků. Zatržením volby se vytvoří jeden závazek vůči zvolenému penzijnímu fondu, resp. životní pojišťovně. Pokud ponecháte tuto volbu nezatrženou, budou se závazky pro jednotlivé zaměstnance, u kterých je fond nebo pojišťovna použita, vytvářet zvlášť.

Snadnější komunikace se zákaznickou podporou.

Povelem Nápověda/Vzdálená pomoc spustíte klientskou část programu a navážete kontakt pro vzdálenou pomoc  s pracovníkem zákaznické podpory společnosti STORMWARE.

Prostřednictvím povelu Nápověda/Objednat individuální služby můžete přímo z programu POHODA otevřít formulář pro vyplnění objednávky na služby zákaznické podpory.

POHODA umožňuje využívat službu Bezdokladová dobírka od České pošty.

Pokud podáváte obchodní balíky elektronicky, můžete si zpětně načíst elektronický výpis a spárovat tak platby s vydanými fakturami.

Do poštovních tiskových sestav byla přidána druhá varianta tiskopisu Poštovní podací arch, který je platný od 1. září 2010.

Kasa Online

Přidána možnost odložit rozpracovanou prodejku k jejímu pozdějšímu vyřízení.

Pokud máte rozpracovanou prodejku, nemusíte už čekat na její dokončení a odkládat odbavení dalšího zákazníka. Prodejku můžete velmi rychle odložit a začít vytvářet novou. O rozpracovanou prodejku však nepřijdete a kdykoliv se k jejímu dokončení můžete vrátit.

V agendě Odložené prodejky je připraven seznam všech nedokončených prodejek. Uvedeny jsou zde i jejich položky, důvody a data odložení. Zaznamenávají se rovněž iniciály uživatele, který rozpracovanou prodejku odložil. Může se pochopitelně stát, že rozpracovanou prodejku už ani dokončovat nepotřebujete. V takovém případě ji jednoduše a standardním způsobem z této agendy vymažte.

Povely naleznete také na dotykovém displeji pod tlačítkem Funkce 2.

K rychlému přihlášení uživatele do programu POHODA Kasa, resp. do agendy Kasa Online můžete využít přihlašování pomocí PIN.

PIN kód je možné samozřejmě vytisknout jako čárový kód a využít jej pro rychlé přihlášení pomocí čtečky čárových kódů.

POHODA umožňuje online komunikaci s platebním terminálem Bull Ingenico 5100 České spořitelny, který slouží k elektronické akceptaci bankovních platebních karet.

POHODA odešle údaje o platbě online pomocí platebního terminálu. Pokud komunikace programu a platebního terminálu s bankou proběhne úspěšně, dojde k uložení záznamu v programu POHODA. Likvidace dokladů, které byly zaúčtovány s příznakem Platební terminál, probíhá automaticky po stažení bankovního výpisu v agendě Banka a souboru elektronických avíz.

Ke každému prodeji snadno přiřadíte činnost z agendy Činnosti.

Prostřednictvím tohoto pole můžete provádět různé výběry v agendě Prodejky, do které se hodnota po uložení prodeje následně automaticky přenese.

Nově vložíte zásobu i z jiného, než aktuálně vybraného skladu.

POHODA E1

Přístupová práva lze nadefinovat i pro jednotlivé typy exportů.

Nově může administrátor zakázat, resp. povolit uživatelům jednotlivé typy exportů k vybraným agendám. Zabezpečení firemních dat se tak zvýší.

V agendě Volitelné parametry můžete pro uživatelskou agendu použít nové funkce.

Funkce GetDocNumber slouží k získání čísla dokladu a tento údaj pak můžete použít do další funkce. Pomocí funkcí OpenAgendaEx a OpenAgenda můžete otevřít další agendy v systému POHODA.

Připravované změny v příštích aktualizacích

Pokud jste firmou, která má své vlastní středisko zajišťující opravy reklamovaných předmětů, budete moci přímo z agendy Reklamace vytvořit nový servisní záznam napojený na konkrétní reklamaci.

Kromě záručních oprav bude umožněno vytvářet také evidenci placeného servisu.

Agenda Servis umožní zachytit dvojí evidenci oprav - záručních oprav (vytvořených samostatně nebo s návazností na záznam reklamace) a tzv. pozáručních oprav, tedy placeného servisu. Servisní záznamy si budete moct vytisknout za určité období, navíc členěné podle předmětů servisu nebo s výpisem materiálu, který byl v průběhu servisních prací spotřebován, a dále také s evidencí vykonané práce.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý