Pohoda říjen 2017

11. jen 2016
Byla vydána nová verze účetního programu Pohoda 2017.

Nová verze má číslo 11400 a přináší spoustu změn a nových funkcí:

DPH

Nabídku tiskových sestav rozšířila praktická sestava, která vám pomůže vypočítat přibližnou výši obratu pro účely daně z přidané hodnoty. S touto novinkou také úzce souvisí nově přidaná funkce do programu POHODA, a to Import obratových podkladů.

Díky nově přidané tiskové sestavě můžete nyní jednodušeji zkontrolovat součtové řádky kontrolního hlášení s přiznáním k DPH.

Do agendy Položky kontrolního hlášení sekce A.2. přidali sloupec Sloučit.

Adresář

Možnost zadat k jedné firmě libovolné množství dodacích adres patří mezi standardní funkčnosti programu POHODA. Doposud jste však museli některou z nich vybrat jako výchozí, tu pak POHODA automaticky nabízela jako první při vkládání adresy do dokladu. Od nové verze už nemusíte žádnou z nich označovat jako výchozí. To využijete zejména u obchodních partnerů, pro které nejčastěji vystavujete doklady bez uvedení dodací adresy.

Fakturace

Program POHODA plně podporuje nový formát kódu QR faktura, díky kterému rychleji načtete určité údaje do dokladu.

Aby pro vás byla evidence majetku zase o něco snazší, program POHODA nově umožňuje automaticky vytvořit kartu dlouhodobého majetku přímo z přijaté faktury.

Vytváříte často přijatou fakturu přenosem několika příjemek? Nově vám práci usnadní možnost přenést všechny příjemky najednou.

Potřebujete, aby při přenosu přijaté objednávky do převodky došlo k vyřízení objednávky? Nově to program POHODA umožňuje.

Personalistika a mzdy

Tiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele si nyní můžete zobrazit pouze za jednu vybranou zdravotní pojišťovnu.

POHODA nově umožňuje odevzdávat formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky.

Jestliže pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami využíváte odesílání PDF souborů e-mailem, resp. pomocí datové schránky, jistě oceníte nové pojmenování těchto souborů pro formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Název vytvořeného souboru je nyní pojmenovaný také podle vybrané zdravotní pojišťovny.

Do výklopného seznamu Zaměstnanec v agendě Mzdy nově přidali informaci o druhu pracovního poměru. Snadněji tak vyberete zaměstnance s pracovním poměrem, pro který jste ještě mzdu nevystavili.

Aktualizovali elektronické podání tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. V datové větě pro podání NEMPRI 2016 se nově zavádí informace o zahraniční dočasné pracovní neschopnosti. Zároveň jsme doplnili možnost odeslat v rámci služby 0 až 9 e-příloh.

Sklady

Potřebujete vědět, ze kterých dokladů byla převodka vystavena, resp. které doklady byly vystavené z převodky? Díky nově přidané záložce Doklady do agendy Převod o nich budete mít přehled.

Využíváte tiskovou sestavu Ležáky za období a chyběla vám možnost zohledňování data příjmu? Program POHODA vám nyní umožní nastavit toto datum před náhledem tiskové sestavy.

Zpřehlednili řazení evidenčních čísel v agendě Zásoby.

Evidujete u zásob evidenční čísla? Pak jistě znáte možnost hromadného naskladňování zásob s evidenčním číslem přes agendu Příjem pomocí povelu Přenést vše. Tato funkčnost výrazně zrychluje proces naskladnění a nyní můžete stejnou pomůcku využít také při vyskladnění.

Kasa

Přidali novou variantu agendy Kasa, a to Kasa Mini. Využijete ji především k rychlému prodeji bez návaznosti na skladové hospodářství. Prodejky z této Kasy tedy vznikají pouze s textovými položkami.

Elektronická podání

V nové verzi programu POHODA upravili průvodce elektronickým podáním výkazu na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP). 

Agendu Elektronická podání v programu POHODA upravili a rozšířili tak, aby vám umožnila přehlednější práci s odeslanými elektronickými podáními.

V agendě Elektronická podání přibyly parametry ePortál a Způsob podání.

Program POHODA podporuje odeslání tzv. rozsáhlých podání , která jsou na portálu EPO zpracovávána ve zvláštním režimu po překročení limitního počtu položek v daném podání.

V agendě Elektronická podání upravili nabídku přístupných sloupců tabulky.

Agendu Elektronická podání rozšířili o povely Smazat a Zjistit stav podání.

V programu POHODA upravili název generovaných souborů jednotlivých elektronických výkazů pro podání na portál EPO a VREP. Nově mají všechny soubory stejnou strukturu názvu (např. DPH-12345678-2016-Listopad-20.11.2016.xml).

Příspěvkové organizace

POHODA vám přináší novou tiskovou sestavu Informace o schválení/neschválení účetní závěrky, kterou najdete v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve výkazu Schválení účetní závěrky.

Výkazy pro příspěvkové organizace rozšířili o možnost generovat nový typ výkazu Předání stavu účtů a obratů pro IS Controlling, který vyžaduje především Ústecký kraj.

XML

Při importu a exportu faktur ve formátu XML se nyní přenáší také údaje pro výkaz Intrastat.

V agendě Skupiny zásob rozšířili XML komunikaci o aktualizační import.

Na další novinku narazíte u XML importu v agendě Převod, při kterém máte nově možnost vytvořit doklad typu Převodka v režimu odložený datum příjmu.

XML import do agendy Převod rozšířili také o přenos a nastavení parametrů Členění a Poznámka na položce převodky.

Do XML komunikace programu POHODA přidali možnost kontrolovat stav účetního období vybrané jednotky.

Využíváte XML komunikaci pro export dokladů? Nyní budete mít větší přehled o dokladech s příznakem Storno.

Pro potřeby XML komunikace programu POHODA vytvořili nový XML validátor verze 2.4, který vám usnadní práci při kontrolách vámi vytvořených XML souborů.

Při tisku dokladu do formátu PDF máte nově možnost definovat vlastní název a cestu souboru.

Homebanking

V programu POHODA rozšířili službu Zástava pohledávek pro ČSOB a MONETA Money Bank.

Ostatní

Do nové verze přidali funkčnost, která umožní online komunikaci se systémem POHODA. Tuto novinku nazvali POHODA mServer.

POHODA mServer je v podstatě HTTP server, který využívá HTTP protokol pro přenos XML dat pomocí páru požadavek – odpověď. Celá komunikace funguje tak, že klient pošle požadavek na POHODA mServer, ten ho zpracuje a odpoví na něj. Výměna dat mezi klientem a POHODA mServerem probíhá pomocí XML dat a je založená na stejném principu jako obecná XML komunikace v programu POHODA. Tudíž je možné ji použít jak pro import dat z programu POHODA, tak pro jejich export.

Seznámení s POHODA mServerem

POHODA mServer je integrovanou součástí programu POHODA. Proto budete-li chtít mServer využít, je zapotřebí systém POHODA spustit. Každé spuštění POHODA mServeru si vyhradí jednu instanci programu POHODA pouze pro svoji komunikaci – tuto instalaci nebude možné použít pro běžnou práci v programu. Pokud budete chtít používat POHODA mServer a současně zpracovávat data v programu POHODA ručně, je nutné pro každé takové zpracování spustit samostatnou instanci programu POHODA. Ve výsledku pak budete mít program POHODA spuštěný dvakrát, jednou v režimu POHODA mServer a podruhé pro zpracování účetních dat.

POHODA mServer v budoucnu využijete pro online komunikaci:

  • s aplikací POHODA mKasa, kterou pro vás v tuto chvíli připravujeme pro evidenci tržeb – více se o ní dozvíte v časopisu Moje POHODA na stránce 28,
  • s aplikacemi třetích stran a
  • s internetovými obchody.

Především kvůli bezpečnosti přenášených dat dodržujte při užívání POHODA mServeru tato doporučení:

upozorneni  Používejte POHODA mServer výhradně na serverovém operačním systému a zároveň ve vnitřní síti.

upozorneni  Nespouštějte POHODA mServer na počítačích, kde je veřejná IP adresa.

Nastavení POHODA mServeru

Potřebná nastavení POHODA mServeru proveďte v programu POHODA v agendě Účetní jednotky. V hlavním menu Databáze vyberte volbu POHODA mServer, čímž se otevře okno pro správu a spuštění konfigurací POHODA mServerů. V hlavním okně pak přehledně vidíte vytvořené konfigurace POHODA mServeru. Zároveň zde můžete vytvářet, editovat nebo mazat konfigurace POHODA mServeru. Také spouštět vybrané instance (konfigurace) POHODA mServeru. Všechny tyto možnosti si detailněji popíšeme.

Vytvoření a editace nastavení POHODA mServeru

Pro vytvoření nové konfigurace POHODA mServer je nutné zadat tyto údaje:

  • název a popis dané konfigurace,
  • vybrat účetní jednotku, se kterou bude daná konfigurace komunikovat,
  • nastavit port, prostřednictvím kterého bude daná instance konfigurace POHODA mServeru na lokálním počítači komunikovat.

Dále je možné nastavit monitoring na vybrané konfiguraci POHODA mServeru:

  • log komunikace (HTTP požadavek, HTTP odpověď),
  • log přenesených dat (XML data).

Varianty spuštění POHODA mServeru

1. Z programu POHODA

Z programu POHODA spustíte vybranou konfiguraci POHODA mServeru přes tlačítko Spustit z agendy Účetní jednotky/Databáze/POHODA mServer.

2. Přes příkazový řádek

Přes příkazový řádek spustíte konfiguraci zadáním Pohoda.exe /http „název spouštěné instance POHODA mServer“.

Po úspěšném spuštění vybrané konfigurace POHODA mServeru se otevře nové okno, na kterém uvidíte průběh provedených komunikací této konfigurace. V tu chvíli začne POHODA mServer na daném počítači v lokální síti přijímat HTTP požadavky ke zpracování, prostřednictvím nastaveného portu, a následně na ně bude odpovídat.

Monitoring POHODA mServeru

Pokud máte zapnutý monitoring, můžete si pro každou provedenou komunikaci, resp. transakci zobrazit přenesená data v rámci HTTP požadavku klienta a HTTP odpovědi POHODA mServeru, a to přes kontextové menu. Průběh provedené komunikace na POHODA mServeru je také zaznamenaný do log souboru, který je uložený dle nastavení konfigurace daného POHODA mServeru.

Ukončení spuštěné instance POHODA mServer

Ukončení spuštěné instance POHODA mServeru provedete přes tlačítko Ukončit nebo pouhým zavřením okna. Nejprve však dojde k dokončení všech aktuálně zpracovávaných HTTP požadavků, teprve pak se instance ukončí.

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (web server)

Komunikace POHODA mServeru a aplikací třetích stran (web server)

Komunikace mServer – aplikace třetích stran (VPN)

Komunikace POHODA mServeru a aplikací třetích stran (VPN)

Pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, do tiskových sestav přidali Přehled o příjmech a výdajích.

Využíváte evidenci historie provedených změn u záznamů v jednotlivých agendách?

Používáte v programu POHODA často volitelné parametry? Jistě vás potěší nově přidaný datový typ Počítaný sloupec, který využívá funkci Computed Columns přímo z SQL Serveru. Jedná se o tzv. vypočítaný sloupec, který je virtuální a jeho hodnota je automaticky dopočítána z jiných sloupců téže tabulky.

Výchozí sestavu si můžete nyní v programu POHODA nastavit jak pro všechny firmy, tak pouze pro aktuálně vybranou firmu.

Na informační ploše základní řady programu POHODA se nově dozvíte o míře zabezpečení databáze.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý